Monday, November 3, 2014

Thông gió và làm mát cho công trình

Tư vấn về thông gió cũng như làm mát công trình, trích dẫn từ cuốn Sổ Tay Ngôi Nhà Xanh, giúp giảm chi phí, tăng chất lượng cuộc sống cũng như giúp bảo vệ môi trường


(From: Sổ tay Ngôi Nhà Xanh)