Monday, October 12, 2015

Phần mềm Vasari

Phần mềm Vasari của hãng Autodesk phát triển ý tưởng công trình dựa trên nền tảng hình học & tham số thông tin, đặc biệt Vasari đã được tích hợp rất nhiều tính năng phân tích và mô hình hóa năng lượng để mang lại người dùng những vấn đề ban đầu của công trình với môi trường.
Đây là một trong số những chuỗi sản phẩm BIM của Autodesk, phần mềm Vasari cực kỳ dễ liên kết, và chuyển đổi sang phần mềm Revit để phát triển từ ý tưởng sang hồ sơ thi công.