Thursday, September 21, 2017

System scaffolding for a building - Hệ thống giaó thép cho toà nhà.


Detail system scaffolding for a building - Chi tiết hệ thống giaó thép xây dựng cho toà nhà